Våra rättsområden

Vi arbetar dagligen med och för människor. Vi är specialiserade inom ett flertal rättsområden där människan alltid är i fokus. Nedan kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Brottmål

Offentlig försvarare

Som misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen under såväl förundersökningen som en senare rättegång. Du bör inför ett förhör begära hos polis eller åklagare att bli tilldelad en offentlig försvarare och kan då även begära att en specifik advokat ska utses. Vi råder dig att alltid ta kontakt med en försvarsadvokat innan du deltar i ett polisförhör.

Målsägandebiträde

Som utsatt för brott har man i många fall rätt att få ett målsägandebiträde. Detta är en jurist som är särskilt utsedd att tillvarata dina intressen och finnas vid din sida under polisförhör och eventuell efterföljande rättsprocess. Målsägandebiträdet bekostas av staten och du bör redan på ett tidigt stadie, ex. i samband med polisanmälan, meddela att du vill få utsett ett målsägandebiträde. Du har rätt att framställa önskemål om att en specifik advokat ska bli förordnad.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare utses av tingsrätten och har till uppgift att i vårdnadshavarnas ställe tillvarata barnets intressen vid misstanke om att barnet utsatts för brott. Den särskilda företrädaren beslutar om och hur ett barn ska inställa sig till förhör, samt fattar beslut kring ev. rättsmedicinska undersökningar av barnet. Den särskilda företrädaren beslutar även om skadeståndsanspråk ska framställas vid en rättegång.

Migrationsrätt

Offentligt biträde

I flertalet ärendetyper hos Migrationsverket, såsom ansökan om asyl, ärende rörande avvisning/utvisning m.m., blir man som regel tilldelad ett s.k. offentligt biträde. Det offentliga biträde är en jurist eller advokat som bekostas av staten och som utses att bevaka dina intressen under handläggningen av ditt ärende. Du kan begära att en specifik jurist/advokat utses som offentligt biträde.

Privat ombud

I ärenden rörande uppehållstillstånd m.m. där du inte beviljas offentligt biträde kan du anlita ett juridiskt ombud privat. Ombudet för din talan vid Migrationsverket och i domstol och ser till att dina intressen bevakas på bästa sätt.

Familjerätt

Vårdnad om barn

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden, såsom skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Utgångspunkten är att vårdnaden utövas gemensamt av barnets föräldrar och att de därmed ska fatta beslut kring barnen gemensamt. Som ensam vårdnadshavare har man rätt att på egen hand fatta beslut i frågorna kring barnet. Under vissa omständigheter kan det finnas anledning att göra ändring i hur vårdnaden om barnet ska utövas, under förutsättning att detta bedöms vara till barnets bästa.

Barns boende och umgänge med barn

Frågan om var barnet ska bo vid en separation mellan föräldrarna kan lösas på olika sätt. Barnet kan vara s.k. växelvis boende, vilket innebär att barnet vistas lika mycket hos respektive förälder, eller kan barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos ena förälder och ha umgänge med den andre föräldern. Frågan om boende och umgänge är inte synonymt med hur vårdnaden om barnet ska utövas. Gemensam vårdnad kan föreligga även om barnet har sitt stadigvarande boende hos den ena föräldern.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal.

Ebba: 076-887 77 14
Eva: 0709-77 55 94

info@advokatgb.se

Fler kontaktuppgifter

Tack!

Vi återkommer inom kort.