Vanliga frågor.

Nedan kan du läsa våra svar på vanliga frågor som vi brukar få. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss för samtal med en av våra jurister.

Finansiering.

Offentligt biträde, målsägandebiträde och offentlig försvarare
I flera ärendetyper utses vi av en myndighet att företräda er. Detta gäller exempelvis om vi utses till offentligt biträde i ärenden om asyl, förvar och LVU, samt i brottmål då vi företräder er i egenskap av offentlig försvarar eller målsägandebiträde. Vi får då betalt av staten enligt ett bestämt timarvode eller taxa. Om man blir dömd för brott kan man bli skyldig att återbetala hela eller en del av kostnaden för sin offentliga försvarare.

Rättsskydd och rättshjälp vid vårdnadstvister
I mål om vårdnad hjälper vi er att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd vilket innebär att staten eller ert försäkringsbolag betalar merparten av vårt arbete. Vi tar då betalt per timme med en bestämd timtaxa.

Övriga ärenden
I ärenden där varken staten eller försäkringsbolaget hjälper till med betalning för vårt arbete tar vi betalt direkt av dig som klient. Detta gäller exempelvis i vårdnadstvister där det saknas rätt till rättshjälp eller rättsskydd, ärenden om uppehållstillstånd som inte rör asyl samt medborgarskap. Normalt tar vi betalt per timme men vi erbjuder även rådgivning (s.k. konsultationer) till fast pris. Vi informerar alltid om timkostnaden/fastpriset innan uppdraget inleds.

Brottmål.

Om du blivit kontaktad av polisen för att höras som misstänkt för brott har du rätt att ha en försvarare närvarande under förhöret. Ofta har du rätt till en offentlig försvarare, vilket innebär att staten står kostnaden för försvararen. Om du döms för brott kan du dock bli skyldig att återbetala hela eller en del av denna kostnad. Du kan alltid göra en begäran om vem som ska företräda dig. Önskar du företrädas av någon av våra advokater, kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att tillvarata målsägandens (person utsatt för brott) intressen. Detta innebär bl.a. stöd vid polisförhör och under rättsprocessen i övrigt samt hjälp att driva talan om skadestånd. Ett målsägandebiträde finansieras alltid av staten. Du har rätt att själv önska vem som ska utses som ditt målsägandebiträde. Önskar du företrädas av någon av våra jurister, kontakta oss för mer information om hur du går tillväga.

Migrationsrätt.

Det finns tidsgränser enligt lag som Migrationsverket måste följa, men på grund av hög arbetsbelastning blir väntetiden ofta längre än så. Om Migrationsverket inte fattar beslut inom den tid som de måste så kan man göra en särskild begäran om att de måste avgöra ärendet inom fyra veckor. Avslår Migrationsverket en sådan begäran kan man vända sig till domstol som kan besluta att Migrationsverket omedelbart måste avgöra ärendet. Kontakta oss för mer information kring detta.

Det finns olika begränsningar som avgör om du kan ta hit en familjemedlem.  Bland annat beror det på vem du vill ska flytta hit, om du har en tillräckligt stor bostad och om du kan försörja dig och din familjemedlem. Om du är osäker på om du har rätt att ta hit en familjemedlem från utlandet kan ni kontakta oss för ett första kostnadsfritt samtal. Om vi bedömer att det finns en möjlighet för din familjemedlem att flytta till Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan.

För att en utlänning ska få lov att arbeta i Sverige måste han eller hon ha ett arbetstillstånd. Vid en ansökan om arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket om villkoren för anställningen är tillräckligt bra, både i form av lön och försäkringar och om du som arbetsgivare framstår som seriös. Reglerna om arbetskraftsinvandring kan många gånger vara svåra att förstå. Om du önskar hjälp med en ansökan om arbetstillstånd kan vi hjälpa dig med detta.

Familjerätt.

Första steget är alltid att du kontaktar oss. Efter att vi gjort en jävskontroll gör vi en första bedömning per telefon om vi kan att åta oss ditt ärende och vi bokar därefter ett personligt möte på vårt kontor. Under mötet går vi igenom all relevant information i ärendet tillsammans med dig och gör upp en plan om ärendet ska drivas och vilka yrkanden som ska framställas. Vi formulerar därefter en stämningsansökan och lämnar in till tingsrätten. Därefter kommer tingsrätten att kalla till ett första sammanträde, en s.k. muntlig förberedelse, i syfte att se om det finns möjlighet för föräldrarna att komma överens i de frågor som de är oense eller hur målet annars ska fortsätta i domstolen. Kommer föräldrarna inte överens, tillfälligt eller slutligt, så fattar domaren i målet ett beslut som gäller tills vidare. Det är vanligt att tingsrätten beslutar att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal genom Familjerätten. I andra fall tas istället ett beslut om  att Familjerätten ska genomföra en utredning om de tvistiga frågorna och lämna ett förslag om hur målet bör avgöras. Om föräldrarna inte kommer överens under samarbetssamtal eller när utredningen är slutförd hålls en huvudförhandling under vilken tingsrätten går igenom hela målet och all bevisning som åberopats för att därefter avgöra målet slutligt.

Vi driver er begäran om vem som ska ha vårdnad om ett barn, var barnet ska bo eller hur umgängesrätten för barnet ska se ut. Detta innebär att vi ger dig konkret rådgivning  i olika frågor som rör tvisten, upprättar alla skrifter som exempelvis stämningsansökan, yttranden, bevisuppgifter, överklaganden m.m. samt för er talan vid alla förhandlingar i domstolen och gentemot motparten. Vi på Advokatbyrån Gerleman & Bazo är måna om att alltid vara tillgängliga för att ge råd och stöd åt våra klienter vid både små och stora frågor och funderingar.

Vi erbjuder även konsultationer (rådgivningsmöten) för dig som vill ha individuell rådgivning/information, men som ännu inte tagit steget att inleda ett ärende vid domstol.

LVU.

Om socialnämnden misstänker att det finns en risk att barnet far illa eller riskerar att råka illa ut på grund av sitt eget beteende kan socialnämndens ordförande ta ett beslut att placera barnet utanför hemmet enligt en lag som kallas LVU. Du som förälder har då rätt till ett offentligt biträde innan domstolen avgör om beslutet var korrekt och ska fastställas. Du har rätt att själv välja vem som ska företräda dig. Vi åtar uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör LVU. Välkommen att kontakta oss för mer information.

En förälder kan när som helst begära att ett barn som är omhändertaget av socialnämnden ska flytta hem igen. Socialtjänsten är då skyldiga att inleda en utredning och inom fyra månader besluta om en hemtagning ska ske eller inte. Du som förälder har under utredningen rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar dina intressen under processen.

Om ditt barn är omhändertaget enligt LVU bestämmer socialtjänsten i vilken utsträckning du får lov att träffa ditt barn. Om ni har olika uppfattning om hur umgänget ska se ut kan socialnämnden fatta ett beslut om umgängesbegränsning. Detta beslut reglerar hur mycket och hur ofta du får träffa ditt barn. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga detta till förvaltningsrätten.

Kontakta oss.

Lilla Torg 1

211 34 Malmö

Telefon: 010-207 10 22